Strona główna

System Student Plus

Strona główna

System Student Plus


System Student PLUS powstał, aby umożliwić studentom zdobycie dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności, które podniosą ich konkurencyjność na rynku pracy.

W ramach SSPlus(System Student PLUS) studenci rozwijają swoje zainteresowania uczestnicząc w pracach kół naukowych, uczęszczają na dodatkowe bezpłatne zajęcia wybierane zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, biorą udział w pracach dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych na rzecz Uczelni, pracują jako wolontariusze, odbywają dodatkowe praktyki i staże, uczestniczą w konferencjach i seminariach.

 

Dla studenta przyjętego do SSP może zostać wyznaczony opiekun naukowy (na wniosek studenta), którego rolą jest nadzór nad działalnością studenta w sferze dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.

 

Studenci należący do SSP mogą być powołani na staż asystencki w WSIiZ, a po ukończeniu studiów magisterskich zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych lub administracyjnych w WSIZ. Uczelnia podejmuje także szereg działań przygotowujących studentów do podjęcia pracy (nauka pisania CV i listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w szukaniu atrakcyjnych ofert pracy i staży), a po obronie pracy dyplomowej może wystawić absolwentom listy referencyjne.

 

 


Koła naukowe

Konkursy - ogłoszenia na stronie Biura Karier WSIiZ

 


Zarządzenie określające zasady funkcjonowania Systemu Student PLUS.

Zarządzenie określające zasady funkcjonowania Systemu Bezpłatnych Miejsc.

Zarządzenie określające zasady funkcjonowania Systemu Bezpłatnych Miejsc dla osób przyjętych na rok 2005/2006

 

Formularz podania o przyjęcie do Systemu Student PLUS.

Formularz zaświadczenia o zaliczeniu semestru.

Formularz zaświadczenia o zdobytych punktach za aktywność.

 


Uwaga

 

Student należący do Systemu ma obowiązek uzyskania co najmniej 20 punktów w ciągu semestru. Punkty te student uzyskuje z tytułu uczestnictwa w wybranych przez siebie formach rozwijania zainteresowań, spośród wymienionych w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Potwierdzenie uzyskania punktów, o których mowa w ust. 1 student składa u Koordynatora (na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia) w terminie do:

a)        28 lutego po semestrze zimowym,

b)       20 lipca po semestrze letnim.

Student powinien również złożyć u Koordynatora zaświadczenie o zaliczeniu semestru (na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia) w terminie do:

a)        28 lutego po semestrze zimowym,

b)       20 lipca po semestrze letnim.

 

 


Formy rozwijania zainteresowań

 

Liczba punktów za semestr 

uczestnictwo w pracach koła naukowego: 

-          student systematycznie uczęszcza na zajęcia koła i wykonuje wszystkie prace zadane przez opiekuna, lub 

-          student systematycznie uczęszcza na zajęcia koła i wykonuje wszystkie prace zadane przez opiekuna, a ponadto: był inicjatorem powołania koła, jest liderem koła, prowadzi stronę www koła, samodzielnie przygotował referat i wygłosił go na forum koła, itp. 

do 10 pkt.

 

 do 20 pkt.

 

prowadzenie własnych badań naukowych pod kierunkiem opiekuna - udokumentowane opinią opiekuna z opisem dorobku (np. wyniki badań zostały opublikowane, przyjęte do druku, przedstawione podczas sesji naukowej) 

do 20 pkt.

 

 

przygotowanie referatu naukowego, który został opublikowany, przyjęty do druku lub wygłoszony na konferencji  

do 20 pkt.

  

praca w projektach badawczych i konsultingowych wykonywanych w ramach SPP, Instytutu Gospodarki, Zespołu ds. Badania Potrzeb oraz katedr i zakładów - potwierdzona przez kierownika projektu: 

-          jako koordynator 

-          jako wykonawca

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż: 

 

20 pkt., lub 

10 pkt.

 

 

odbycie kilkumiesięcznego pobytu studyjnego za granicą w ramach programów unijnych lub umów z uczelniami partnerskimi WSIiZ – potwierdzone przez pracownika Działu Współpracy z Zagranicą

 

20 pkt.

 

uczestnictwo w konkursie ogólnopolskim i międzynarodowym: 

-          student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3) 

-          student brał udział lecz nie został laureatem 

 

 

20 pkt. 

10 pkt. 

uczestnictwo w konkursie uczelnianym: 

-          student został laureatem lub był w zespole laureatów (miejsca 1-3) 

-          student brał udział lecz nie został laureatem 

 

  

10 pkt. 

5 pkt.

 

prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych lub konsultacji dla słabszych studentów, potwierdzone przez kierownika katedry/zakładu lub dziekana 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 10 pkt. 

 

udział w organizowanych przez WSIiZ wykładach otwartych – potwierdzony przez organizatora wykładu 

0,5 pkt. za każdy wykład

 

udział w organizowanych przez WSIiZ i prowadzonych w języku obcym, nieobowiązkowych:

 

-          wykładach 

-          warsztatach 

 

 

 

 

0,5 pkt. za każdą godzinę 

   1 pkt. za każdą godzinę

 

systematyczna pomoc w ramach pełnienia obowiązków asystenta nauczyciela akademickiego – potwierdzona przez danego nauczyciela akademickiego oraz dziekana

 

do 10 pkt.

 

systematyczna praca organizacyjna na rzecz katedr/zakładów (pomoc sekretarzom katedr/zakładów, pomoc w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych), potwierdzona przez sekretarza katedry/zakładu 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 10 pkt. 

 

praca organizacyjna na rzecz działów należących do Pionu Rozwoju - potwierdzona przez kierownika danej jednostki 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 20 pkt. 

praca organizacyjna na rzecz Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej przy WSIiZ - potwierdzona przez kierownika tej jednostki 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 20 pkt.

 

praca organizacyjna na rzecz Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej - potwierdzona przez kierownika Działu Administracji 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 20 pkt. 

prace na rzecz Caritas, e-service - potwierdzone przez kierownika lub opiekuna jednostki (organizacji) 

0,5 pkt. za każdą godzinę pracy, ale nie więcej niż 10 pkt. 

opieka nad studentami obcokrajowcami w ramach programu „Buddy” - potwierdzona przez kierownika Centrum Studiów Międzynarodowych 

do 20 pkt.

 

aktywna działalność w organizacjach studenckich funkcjonujących przy WSIiZ – potwierdzona przez przewodniczącego danej organizacji 

do 5 pkt. za każdą organizację

 

uczestnictwo w Chórze WSIiZ

do 20 pkt. 

uczestnictwo w Zespole Tańca WSIiZ 

do 15 pkt. 

zdobycie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Polski jako członek AZS WSIiZ: 

-          za I miejsce 

-          za II miejsce 

-          za III miejsce 

 

 

20 pkt. 

15 pkt. 

10 pkt.

 

 

inne zadania zlecone i punktowane przez dziekana 

wg uznania Dziekana, ale nie więcej niż 10 pkt

 

 


Koordynator Systemu Student PLUS

Magdalena Żmuda

 

Biuro Karier (pok. 46), tel. 866 14 45

wtorek - piątek 9:00 - 14:00

 


 

 

opublikowano: 1 kwietnia 2008 10:40

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry