Strona główna

Dodatkowe zajęcia

Strona główna

Dodatkowe zajęcia


System dodatkowych zajęć

 

System dodatkowych płatnych zajęć skierowany jest do studentów wszystkich lat, kierunków i form studiów. Umożliwia on zorganizowanie dodatkowych zajęć z tych przedmiotów objętych programem studiów, które sprawiają studentom najwięcej trudności lub wręcz przeciwnie - są przez studentów wyjątkowo lubiane.

 

Dodatkowe płatne zajęcia uruchamiane są z inicjatywy studentów według następującej procedury:

  1. Starosta grupy wykładowej przygotowuje pisemny wniosek o uruchomienie dodatkowych zajęć, podając nazwę przedmiotu, liczbę godzin i nazwisko nauczyciela.
  2. Proponowany nauczyciel potwierdza podpisem na wniosku swoją zgodę na prowadzenie zajęć.
  3. Starosta dołącza do wniosku imienną listę studentów deklarujących chęć uczestniczenia w zajęciach (warunkiem uruchomienia dodatkowych zajęć jest zebranie minimum 15 osobowej grupy chętnych) oraz kopię listy wpłat, a następnie przekazuje wniosek do Dziekana.
  4. Dziekan podejmuje decyzję w sprawie uruchomienia dodatkowych zajęć i ustala prowadzącego oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych.

 

Studenci obowiązani są do wnoszenia następujących opłat za każdą godzinę dodatkowych zajęć:

  • zajęcia z języka obcego: 4 zł
  • zajęcia z innych przedmiotów: 6 zł

Opłaty za uczestnictwo w dodatkowych zajęciach zbiera Starosta grupy na podstawie imiennej listy studentów, którzy zdeklarowali chęć uczestniczenia w zajęciach. Łączną kwotę należności wynikającą z listy Starosta wpłaca jednorazowo w Kasie Uczelni.


Oryginał listy wpłat wraz z jedną kopią Starosta zobowiązany jest zostawić w Kasie Uczelni. Kopię listy wpłat Starosta przekazuje także Dziekanowi oraz Nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dodatkowe.

 

Dodatkowe zajęcia z jezyków obcych

Szczegółowe informacje

 

opublikowano: 12 lutego 2009 08:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry