KIERUNKI STUDIÓW :: Europeistyka: Studia I stopnia
Strona główna

Europeistyka

Strona główna

Europeistyka: Studia I stopnia 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, jako pierwsza uczelnia na Podkarpaciu, uzyskała w 2004 roku uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Europeistyka.

Europeistyka to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów, oferujący wiedzę z zakresu historii i kultury Europy, integracji europejskiej, Unii Europejskiej i jej instytucji, mechanizmów funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz systemu funduszy strukturalnych. Studia te rozwijają umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE. Kierunek polecany jest wszystkim otwartym i poszukującym interesujących wyzwań.

Specjalne powody przemawiają za podjęciem kształcenia na kierunku Europeistyka właśnie na Podkarpaciu. Nasz region, jako jeden z uboższych w UE (PKB na 1 mieszkańca stanowi odpowiednik zaledwie 30% średniej UE), szczególnie potrzebuje dobrze wykształconych kadr, aby sprostać wyzwaniu i szansie, jaką dla Podkarpacia jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Istnieje (i nadal wzrasta!) duże zapotrzebowanie na specjalistów europejskich, zajmujących się pozyskiwaniem funduszy strukturalnych oraz zarządzaniem i monitorowaniem projektów finansowanych ze środków UE. Ponadto, nowa perspektywa finansowa na lata 2008-2013 otwiera w tej kwestii dodatkowe możliwości.

 

 

 

Studia europeistyczne mają na celu przygotowanie kadr dla międzynarodowych firm oraz instytucji rządowych i pozarządowych. Tacy specjaliści muszą biegle posługiwać się językami obcymi (głównie angielskim, ale także francuskim, hiszpańskim czy rosyjskim). Z tego powodu program studiów obejmuje naukę języka obcego na wybranym przez studenta poziomie zaawansowania. Nauka języków kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu. Ważną rolę odgrywa kształcenie w zakresie podstaw informatyki, które pozwala na uzyskanie certyfikatu informatycznego ECDL. W ramach przedmiotów kierunkowych studenci poznają m.in. instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, prawo europejskie oraz funkcjonowanie polityk wspólnotowych. Szczególną uwagę zwraca się na politykę regionalną UE i systemy wdrażania funduszy strukturalnych, jak również przekazanie studentom umiejętności opracowania i zarządzania projektami europejskimi.

Nowatorską formą zajęć są warsztaty europejskie, pozwalające na zdobywanie przez studentów praktycznych umiejętności w dziedzinach nieobjętych podstawowymi przedmiotami kursowymi. W ramach warsztatów studenci uczą się korzystać ze źródeł informacji europejskiej, jak założyć stowarzyszenie czy fundację, przygotowują projekty edukacyjne, społeczne i infrastrukturalne. Warsztaty prowadzone są metodami aktywizującymi.

aureaci szczebla wojewódzkiego i centralnego konkursów: Olimpiada wiedzy o UE oraz Moja szkoła w UE są przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego i zwolnieni z opłat wpisowego.

 

 

 

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok 2009/2010

opublikowano: 19 grudnia 2008 13:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry